Dienstverlening

Over tien jaar kan de burger rekenen op een overheid die op eenvoudige wijze toegankelijk is voor iedereen. Naast de verdere opmars van de digitale dienstverlening zal de burger een beroep kunnen doen op persoonlijk contact met de overheid. Begrijpelijke taal, eenvoudige(re) procedures en waar nodig dienstverlening op maat. De burger verwacht een deskundige, eerlijke en begripvolle overheid, die open met hen communiceert, helder aangeeft wat verwacht mag worden en in staat is om snel antwoorden te geven 

Wat gaan we doen?

  • We ontwikkelen een overheidsbrede visie op gezamenlijke dienstverlening en toetsen deze aan de praktijk (zie bijlage hieronder).
  • We versterken de inzet van maatwerk bij gemeenten, uitvoerders en het Rijk door ruimte te maken in wet- en regelgeving, de beschikbare discretionaire ruimte beter te gebruiken, bestaande initiatieven te versterken en samenwerking tussen initiatieven te verbeteren, de capaciteit en kennis van methodisch handelen te vergroten en van elkaar te leren. 
  • We versterken maatwerk door ruimte te maken in wet- en regelgeving en zorgen voor contact en feedbackloops tussen beleid en praktijk.
  • We onderzoeken goede voorbeelden van maatwerkaanpak die er al zijn, verbreden maatwerkinitiatieven door een maatwerk-infrastructuur in te richten en verbinden maatwerkinitiatieven zodat waar nodig maatwerk kan worden geleverd en de benodigde kennis en ervaring onderling wordt gedeeld. 
  • We verhogen de kennis van en over maatwerk als inzet voor verbetering van doeltreffendheid en meer burgergerichte dienstverlening en verbeteren de vroegsignalering van maatwerkgevallen.        
  • We verbeteren samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties de vroegsignalering van problemen, bijvoorbeeld bij geautomatiseerde besluitvorming, met behulp van (digitale) innovaties in de werkprocessen.
  • We vergroten de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de overheid.
  • We brengen in kaart hoe een integrale loketfunctie van de overheid het beste kan worden ingericht, met aandacht voor persoonlijk contact voor mensen die dit nodig hebben. 

Contact

Vragen over het onderwerp 'toekomstbestendige dienstverlening'? Stuur een e-mail naar wau@minszw.nl