Digitalisering

Om te blijven aansluiten op de behoeften van mensen en bedrijven willen we de digitale dienstverlening versneld doorontwikkelen. Tegelijkertijd moet deze digitale dienstverlening betrouwbaar, veilig, gebruiksvriendelijk en toegankelijk blijven. De afgelopen jaren is het digitaliseren van processen bij uitvoeringsorganisaties vaak ingezet als bezuinigingsmaatregel. De laatste jaren wordt in toenemende mate duidelijk dat online dienstverleningskanalen belangrijk zijn voor het op peil houden en innoveren van dienstverlening in brede zin.

Wat gaan we doen?

  • Digitale inclusie: hulp bieden in de vorm van machtigingsvoorzieningen en ondersteuning
  • Gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties onderling op bredere schaal mogelijk maken: Hiertoe wordt onder meer onderzocht of bestaande infrastructuur voor gegevensdeling geschikt gemaakt kan worden voor breder gebruik.
  • Uitwerking van de datastrategie: De datastrategie wordt de komende periode geconcretiseerd en er worden use cases uitgewerkt.
  • Het realiseren van een compacte Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) met eenvoudiger financieringsstructuur en heldere governance: In samenwerking tussen beleid en uitvoering wordt dit jaar het Meerjarenprogramma Infrastructuur Digitale Overheid (MIDO) opgezet om de sturing op de meerjarige programmering van de generieke digitale infrastructuur te versterken.
  • Het op orde brengen en houden van ICT-systemen in de uitvoering: Uitvoeringsorganisaties hebben ruimte, tijd en aanvullende financiële middelen nodig om hun ‘lifecycle management’ uit te voeren en verouderde systemen stapsgewijs te vernieuwen. Zij worden gevraagd een meerjarig onderhouds- en investeringsplan op te stellen voor ICT-vernieuwing. Voor de uitvraag van deze plannen wordt een instructie opgesteld voorzien van een voorbeeld dat als houvast kan bieden.
  • Investeren in human capital en strategie voor het binnenhalen en vasthouden van ICT-skills: Invulling geven aan een manier waarop het Rijk en medeoverheden de handen in een kunnen slaan op het gebied van de werving en vasthouden van ICT-kennis en kunde.

Contact

Vragen over dit onderwerp? Stuur een e-mail naar wau@minszw.nl.