Organisatie en werkwijze

Hieronder lichten we de organisatie van Werk aan Uitvoering toe en schetsen we de werkwijze die we hanteren.

Organisatie

Werk aan Uitvoering richt zich op het verbeteren van de overheidsdienstverlening in de volle breedte. Deze breedte zie je ook terug in de zes handelingsperspectieven. Ieder handelingsperspectief heeft een groep mensen die het denken en doen rondom het onderwerp verder brengen. Dit kan bijvoorbeeld het ontwikkelen en invoeren van een nieuwe manier van werken zijn, een concrete oplossing voor een bepaald vraagstuk of het aanjagen van samenwerking.

Ook kent Werk aan Uitvoering een programmadirectie. Zij ondersteunen de collega’s in de handelingsperspectieven, maar pakken ook grotere onderwerpen op die een brede impact hebben. Verder richt de programmadirectie zich onder meer op financiën, HR en communicatie.

Programmadirecteur van Werk aan Uitvoering is Alex Wijkhuizen.

Werkwijze

Het verbeteren van de dienstverlening is een doorlopende opgave.  Alle overheidsorganisaties zijn op een of andere manier dagelijks bezig met verschillende verbeteracties in lopende trajecten, projecten en programma’s. Dit programma komt niet in de plaats hiervan maar ondersteunt waar mogelijk en draagt bij aan de samenhang en zichtbaarheid. Het is niet onze intentie om het wiel opnieuw uit te vinden. We willen de veelheid aan lopende initiatieven benutten en verbinden. Zo zoeken we ook nauwe samenwerking met andere programma’s, zoals Grenzenloos Samenwerken en Ambtelijk vakmanschap. We houden hierbij altijd voor ogen dat de verandering, vernieuwing een plaats moet krijgen in de bestaande organisatiestructuren, in ‘de lijn’.

We werken volgens een kort-cyclische actiegerichte veranderaanpak. Een aanpak die draait om concrete resultaten, samen leren en waar nodig aanpassen. Deze aanpak kan ook ter inspiratie dienen voor lopende verbeteracties die door lijnorganisaties zelf worden uitgevoerd. Het standaardiseren van oplossingen of methoden is voor ons geen doel op zichzelf. Resultaten delen we en schalen we zo mogelijk op om overheidsbreed te worden toegepast. Op deze manier zorgen we ook voor een gedoseerde belasting en voorkomen we dat verschillende organisaties tegelijkertijd het wiel moeten uitvinden.

Aansturing en positie Werk aan Uitvoering

De programmaorganisatie van Werk aan Uitvoering beweegt zich tussen verschillende overheidslagen en perspectieven - zie ook onderstaande figuur. 

Aansturing en positie Werk aan Uitvoering