Politiek

We werken aan het herstel van vertrouwen van de burger in de overheid. Een belangrijk middel dat politiek, beleid en uitvoering hiervoor in handen hebben, is begrijpelijke wetgeving. Maar begrijpelijke wetgeving kan alleen tot stand komen wanneer politiek, beleid en uitvoering samen optrekken, in verschillende fasen van het wetgevingsproces:

  1. Bij ideeën, voorstellen, moties en amendementen.
  2. Bij de uitvoeringstoets en eerste voorlegging aan de Kamer.
  3. Bij de invoeringstoets, als de betreffende wetgeving zijn effect heeft in de praktijk.
     

Wat gaan we doen?

  • We stimuleren de trialoog waarbij politici, beleidsmakers en professionals vanuit de publieke dienstverlening gesprekken met elkaar voeren op basis van gelijkwaardigheid, om zo gezamenlijk tot inzicht te komen voor de beste weg vooruit. 
  • We betrekken de politiek actief bij de totstandkoming van een invoeringstoets en vragen hen om een rol te spelen in het proces om daadwerkelijk te komen tot een invoeringstoets, onder andere door interactief en ontwerpend mee te denken over de procesgang rond de invoeringstoetsen (zoals invoering en implementatie).
  • We gaan in gesprek met het presidium en de ambtelijke leiding van departementen om de kennisuitwisseling (inhoudelijk en over rol en positie) tussen politiek, beleid en uitvoering structureel beter voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld door trainingen en werkbezoeken te organiseren, maar ook door de rol van de uitvoering in het wetsproces met elkaar tegen het licht te houden, op zoek naar verbeteringen.

Contact

Vragen over dit onderwerp? Stuur een e-mail naar wau@minszw.nl.