Wet- en regelgeving

Binnen dit thema wordt gewerkt aan betere wet- en regelgeving: begrijpelijk en doenlijk voor burgers en bedrijven en werkbaar voor de uitvoering. Uitgangspunt hierbij is dat wet- en regelgeving mensenwerk is, dienstbaar aan de samenleving. Op basis van politieke keuzen die uit de doelstelling van de wet blijken. Het is belangrijk dat deze bedoeling opnieuw de basis wordt van publieke dienstverlening. Als het gekozen middel niet blijkt te werken om de bedoeling waar te maken: verander het. Als het onuitvoerbaar is: verander het.

Wat gaan we doen?

  • We werken toe naar een aanpak, waarbij maatschappelijke vraagstukken vanaf het begin multidisciplinair benaderd worden. Beleid, uitvoering, wetgeving en toezicht bepalen hierbij samen wat de meest optimale oplossing is. Wanneer wetgeving noodzakelijk is, werkt een multidisciplinair team samen aan wet- en regelgeving die begrijpelijk en doenlijk is voor de burger en ondernemer en werkbaar voor de uitvoering. We hanteren deze multidisciplinaire aanpak in de gehele wetgevingscyclus, dus ook bij de evaluatie en wijziging van beleid.
  • We gaan onderzoek doen naar maatwerk in relatie tot gelijke behandeling (hoe ongelijk moeten gevallen zijn om ze ongelijk te mogen behandelen) en onderzoeken de dilemma’s rondom privacy(wetgeving) versus maatwerk.
  • We gaan de mogelijkheden in sectorale wetgeving, beleidsregels en de uitvoeringspraktijk onderzoeken om ruimte te bieden voor maatwerk. Ook bezien we de Awb op het dwingender maken van maatwerk.  
  • We gaan zorgen voor praktische handvatten om (lopende) maatwerkinitiatieven te ondersteunen, zoals het maatwerkbestendig maken van de Aanwijzingen voor de regelgeving. We ontwikkelen een verbeterd Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) en verbeteren het gebruik daarvan. Ook versterken we het wetgevingsbeleid.
  • We gaan zorgen dat het burgerperspectief vroegtijdig wordt betrokken en belanghebbenden zich bewust zijn van de mogelijkheid om op nieuwe wet- en regelgeving te reageren.
  • We zetten in op een heldere, gestroomlijnde opzet van nieuwe wetgeving. We versterken de toetssystematiek van wet- en regelgeving over de gehele wetgevingscyclus, inclusief amendementen en moties. Dit doen we door gedurende de totstandkoming maar ook na de implementatie en bij wijziging van wetgeving te toetsen op uitvoerbaarheid, doenlijkheid en ongewenste gevolgen (in het bijzonder discriminatie). 
  • We ontwikkelen opleidingen en ondersteuning voor medewerkers in de uitvoering, bij beleid en wetgeving zodat zij meer kennis en vaardigheden hebben om maatwerk mogelijk te maken (rekening houdend met de uitvoerbaarheid) en toe te passen. Ook leidinggevenden gaan die competenties ontwikkelen. Verder gaan we de kennis over de algemene beginselen van behoorlijk bestuur verhogen. 
  • We streven naar eigenaarschap van Kamer en kabinet om te kunnen komen tot goede wet- en regelgeving.

Contact

Vragen over dit onderwerp? Stuur een e-mail naar wau@minszw.nl.