In gesprek met de Tweede Kamer over de werkagenda voor de publieke dienstverlening

Donderdag 18 november gaven collega’s een technische briefing aan Kamerleden van de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken over de werkagenda voor de publieke dienstverlening.

Aanwezig waren Maarten Schurink (SG, BZK), Arne van Hout (Gem. Nijmegen en mede trekker van het handelingsperspectief Toekomstbestendige Dienstverlening), Nathalie van Berkel (Bestuurslid UWV en mede trekker van het handelingsperspectief Versnellen digitale agenda) en Michèle Blom (DG Rijkswaterstaat). Online waren aanwezig Nathan Ducastel (VNG), Petula Huising en Sam de Bruin (programma Werk aan Uitvoering). Een mooie afspiegeling van de brede betrokkenheid bij de beweging.  Tijdens het eerste deel van de briefing lichtten zij de oorsprong en de inhoud van de werkagenda toe en wat de uitdagingen, ambities en concrete aanpak zijn.

Vragen Kamerleden

Het tweede deel van de briefing bestond uit een vraaggesprek met de Kamerleden. Zo vroeg Renske Leijten (SP) hoe we voorkomen dat we met het bespreken van producten en processen en dat de inhoud verloren gaat en de mens waar het om gaat uit het oog verliezen. Ze deed daarbij een oproep om in de uitwerking blijvend stil te staan bij (het versterken van) de grip van burgers en professionals in de overheidsdienstverlening. Mark Strolenberg (VVD) vroeg onder meer over de veiligheid, handelingsperspectieven en mandaat voor professionals in de uitvoering en het ‘vergroenen’ van informatie. Laura Bromet (GroenLinks) vroeg zich af waarom er een groot programma opgezet moet worden voor iets wat eigenlijk heel vanzelfsprekend zou moeten zijn: goede dienstverlening. Inge van Dijk (CDA) vroeg wat de inschatting was dat het programma zou slagen. Joost Sneller (D66) vroeg onder meer hoe we de combinatie voor ons zagen tussen aan de ene kant rust en ruimte voor de uitvoering en aan de andere kant meer aandacht vanuit de politiek. Tot slot vroeg Khadija Arib (PvdA) vroeg zich af wat mensen concreet ervan merken, mede omdat ambtenaren mogelijk te veel gericht zijn op het uit de wind houden van de bewindspersoon en te weinig op dienstverlening aan de burger.

In gesprek

In het gesprek dat op de vragen volgde, ging het onder meer over inlevingsvermogen in de mensen waar je het voor doet en dit onderdeel te maken van de dienstverlening, maatwerk, het mandaat van de professional. Over politieke druk op de uitvoering. Over het bijsturen van de olietanker en de grote beweging klein maken in de organisaties en het weer groot maken van de juiste voorbeelden. Het kunnen toetsen op uitvoerbaarheid van amendementen en het sturen op effectiviteit in plaats van efficiency. Over het werken aan begrijpelijkheid en het meten van vertrouwen. En over het werken voor de samenleving in plaats van voor de bewindspersoon.

TCU

Het uur voor het gesprek over de werkagenda sprak de commissie met enkele leden van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (André Bosman, Corrie van Brenk en Evert Jan Slootweg) over hun aanbevelingen in het rapport ‘Klem tussen balie en beleid’. Dit gesprek ging in het bijzonder over de rol van de Kamer en de relatie tussen Kamer en ambtenaren.

Terugkijken?

Je kunt de gesprekken terugkijken via de site van de Tweede Kamer: