Vakmanschap

In 2030 beschikt de uitvoering over voldoende middelen, kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit, politieke dekking en een helder beleidskader om vanuit de bedoeling van de wet en de eigen deskundigheid de burgers efficiënter en effectiever te kunnen helpen. Een uitvoering die wendbaar is als het gaat om het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Continuïteit van de dienstverlening waarborgt het belang van de burger. 

Wat gaan we doen?

  • We bedenken hoe vergelijkbare functies in beleid en uitvoering gelijk kunnen worden betaald en sluiten het functiegebouw van het Rijk, ZBO’s en andere overheden op elkaar aan.
  • We ontwikkelen overheidsbreed strategisch personeelsbeleid, stimuleren de (tijdelijke) inzet van rijkstrainees buiten de departementen, passen het management development beleid aan en verbreden deze trajecten naar de uitvoering, beleid en toezicht, en zo mogelijk ook naar mede-overheden. 
  • We onderzoeken de oprichting van een academie voor beleid, uitvoering en toezicht waar het versterken van vakmanschap centraal staat. Zie ook handelingsperspectief 3 (onderdeel 3a). 
  • We stimuleren mobiliteit tussen beleid en uitvoering en richting mede-overheden en onderzoeken de mogelijkheden voor personele uitwisseling.
  • We stellen jaarlijks de ‘Staat van de Uitvoering’ op waarin we sluipende problematiek in de volle breedte van de uitvoeringspraktijk bespreekbaar maken.

De Staat van de Uitvoering

De Staat van de Uitvoering levert jaarlijks een rijksbreed en trendmatig beeld op aan de Tweede Kamer over sluipende problematiek in de uitvoeringspraktijk. Dit beeld dient als basis voor een gesprek tussen politiek, beleid en uitvoering.

Voor de eerste Staat van de Uitvoering worden circa 35 uitvoeringsorganisaties nader in beeld gebracht. Dat zijn organisaties die veel en intensief contact hebben met burgers en ondernemers. Via (wetenschappelijke) deskresearch wordt bestaande informatie verzameld en gerubriceerd.

Rondom de publicatie wordt een gesprek op gang gebracht tussen politiek, beleid en uitvoering. Een gesprek met collega's bij de uitvoering die het dichtst bij de burger en ondernemer staan, met de collega's bij de ministeries die het beleid maken en met de politiek, waar de vertaalslag wordt gemaakt van maatschappelijke vraagstukken naar gewenste of noodzakelijk geachte wet- en regelgeving. Alleen door samen te leren en te reflecteren zetten we stappen naar een beter presterende overheid.

Meer weten? Bezoek dan de website van de Staat van de Uitvoering.

Of neem contact op met ICTU.