De Staat van de Uitvoering: rijksbreed trendmatig beeld van de uitvoering

De Staat van de Uitvoering levert jaarlijks een rijksbreed en trendmatig beeld op aan de Tweede Kamer over sluipende problematiek in de uitvoeringspraktijk. Dit beeld dient als basis voor een gesprek tussen politiek, beleid en uitvoering.

Voor de eerste Staat van de Uitvoering worden circa 35 uitvoeringsorganisaties nader in beeld gebracht. Dat zijn organisaties die veel en intensief contact hebben met burgers en ondernemers. Via (wetenschappelijke) deskresearch wordt bestaande informatie verzameld en gerubriceerd.

Dit betreft onder meer jaarverslagen, staten en standen, knelpuntenbrieven, evaluaties, relevante rapporten van rekenkamers, ombudsorganisaties en de auditdienst Rijk van de afgelopen 5 jaar (2016-2021). Ook wordt nieuwe kennis vergaard over bijvoorbeeld werkomstandigheden, organisatiecultuur, media-aandacht, burgertevredenheid, innovatie en het internationale perspectief.

Rondom de publicatie wordt een gesprek op gang gebracht tussen politiek, beleid en uitvoering. Een gesprek met collega's bij de uitvoering die het dichtst bij de burger en ondernemer staan, met de collega's bij de ministeries die het beleid maken en met de politiek, waar de vertaalslag wordt gemaakt van maatschappelijke vraagstukken naar gewenste of noodzakelijk geachte wet- en regelgeving. Alleen door samen te leren en te reflecteren zetten we stappen naar een beter presterende overheid.

De Staat van de Uitvoering is een project van Werk aan Uitvoering (WaU) wordt uitgevoerd door ICTU in opdracht van het ministerie van BZK.

Meer weten?

De Staat van de Uitvoering is een project van Werk aan Uitvoering (WaU) wordt uitgevoerd door ICTU in opdracht van het ministerie van BZK.

Meer weten? Neem dan contact op met ICTU.