Reflectiesessie Staat van de Uitvoering

Ingewikkelde en verouderde wetgeving, de spanning tussen standaardwerk en maatwerk en de onderlinge afhankelijkheid bij gegevensuitwisseling (en beperkingen van verouderde ICT hierbij) blijken de drie grootste knelpunten te zijn die uitvoeringsorganisaties ervaren. Dit kwam naar boven tijdens de eerste reflectiesessie voor de Staat van de Uitvoering op 30 juni 2022.

Na een korte toelichting op de dag door Cees van der Zwan (Staat van de Uitvoering) en een inleiding over de Staat door Johan Strieker (ministerie van BZK), werden de rode draden uit de ‘standen van de uitvoering’ toegelicht door Mark Huijben (Staat van de Uitvoering).

Vervolgens presenteerde Natasja van der Laan (Kantar) het onderzoek naar de tevredenheid over en het vertrouwen in de overheidsdienstverlening. Verschillende inzichten kwamen naar boven: zo hangt de complexiteit van een levensgebeurtenis samen met de tevredenheid over de dienstverlening (hoe complexer, hoe minder tevreden).

Patrick Jussen (Deloitte) presenteerde het onderzoek naar de kwaliteit van jaarverslagen van uitvoeringsorganisaties. Er zijn grote verschillen te zien in kwaliteit, mede doordat er geen uniform format is. Ook wordt er weinig tot geen informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de jaarverslagen opgenomen.

Vervolgens werd in drie groepen dieper ingegaan op de onderzoeken. Dit gebeurde aan de hand van drie vragen: zijn er opvallende resultaten? Worden de uitkomsten herkend? Hoe kunnen de uitkomsten in de eigen organisatie worden gebruikt? In de discussie reflecteerden de deelnemers openhartig op de onderzoeken vanuit hun eigen ervaringen. Onder andere kwam naar voren dat de uitvoering zich moet focussen op de grofweg 20% die níet tevreden is, en de kwetsbare doelgroepen beter in kaart moet brengen.

In de tweede ronde werd het door de Intelligence Group uitgevoerde onderzoek naar de arbeidsmarktposities van uitvoeringsorganisaties gepresenteerd door Ben Rogmans, met een heldere conclusie: alle uitvoeringsorganisaties kampen met de schaarste op de arbeidsmarkt. Ook werden er concrete tips meegegeven: de vacatureteksten kunnen bijvoorbeeld worden verbeterd.

Vervolgens kwamen twee onderzoeken naar innovatie aan bod: Frans van Dongen (ministerie van BZK) lichtte de resultaten van de Innovatiebarometer toe. Hieruit bleek dat niet zozeer de sector bepalend is voor het innovatieklimaat, maar de wijze waarop een organisatie gerund wordt. Menno Spaan (Haagse Beek) vertelde over het onderzoek naar innovatie in de uitvoering. We kunnen hierbij leren van het buitenland: in Denemarken en Portugal zijn er bijvoorbeeld innovatiecentra.

Tot slot belichtte Wiljan Hendrikx (NSOB) het onderzoek naar de dilemma’s en dynamieken van maatwerk. Eén van de geschetste dynamieken is bijvoorbeeld dat als uitvoeringsambtenaren meer vrijheid krijgen voor het geven van maatwerk, zij juist beschutting gaan zoeken achter de regelgeving.

In een tweede reflectieronde kwamen er weer interessante inzichten naar voren. Zo gaven meerdere deelnemers aan dat er eigenlijk geen tijd is voor innovatie door de hoge werkdruk.

Voor vragen over de reflectiesessies mail naar staatvandeuitvoering@ictu.nl

Meer informatie over de Staat van de Uitvoering vind je op www.staatvandeuitvoering.nl