Samen doorbouwen aan goede publieke dienstverlening

Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft op vrijdag 9 februari de Tweede Kamer de voortgangsrapportage 2023 van het programma Werk aan uitvoering (WaU) aangeboden.

Werk aan Uitvoering is een overheidsbreed programma om de publieke dienstverlening door de overheid te verbeteren. De doelstelling is om overheidsdienstverlening beter te laten aansluiten op de behoeften en verwachtingen van mensen en bedrijven.

Betere dienstverlening

In de voortgangsrapportage staan de stappen centraal die ministeries, publieke dienstverleners en medeoverheden met het programma WaU het afgelopen jaar hebben gezet in de verbetering van de publieke dienstverlening.

  • Om beter te kunnen helpen, komen veel organisaties met oplossingen met ruimte voor dienstverlening op maat en maatwerkoplossingen. Met als doel mensen gericht te helpen die niet met de standaarddienstverlening uit de voeten kunnen of waarvoor de algemene regel niet passend is.
  • We zien mooie voorbeelden in de ondersteuning bij digitale dienstverlening. Zo zijn ter bevordering van digitale inclusie meer dan 650 informatiepunten Digitale Overheid ingericht in bibliotheken. Mensen kunnen er terecht met vragen over de digitale overheidsdienstverlening. Denk hierbij aan vragen over bijvoorbeeld DigiD.
  • Aan de politiek zijn dilemma’s in de uitvoering inzichtelijk gemaakt. Meer dan 40 uitvoeringsorganisaties en publieke dienstverleners hebben hiervoor knelpuntenbrieven of een Stand van de Uitvoering uitgebracht. We zien een wisselende opvolging hiervan.
  • Belangrijke stappen zijn gemaakt in de ontwikkeling van beleid. De instrumenten zijn verbeterd om bij de ontwikkeling van beleid, de behoeften van mensen, bedrijven en publieke dienstverleners beter te betrekken. Deze instrumenten zijn er maar er blijft aandacht nodig om de verschillende perspectieven echt onderdeel te laten zijn bij de vorming van beleid.
  • In de ambtelijke samenwerking tussen beleidsmakers, uitvoeringsinstanties en medeoverheden vinden meer gesprekken plaats over de uitvoering van beleid en de dilemma’s. Hierbij is er meer oog voor het aansluiten op de behoeften en wensen van mensen en bedrijven om hen beter te kunnen ondersteunen met goede dienstverlening.

Nog te zetten stappen

Een publieke dienstverlening die aansluit op de behoeften van mensen en bedrijven is een flinke opgave die een lange adem vraagt. De voortgangsrapportage laat zien dat er mooie stappen zijn gezet waar we gezamenlijk de komende jaren mee door willen en moeten gaan.

Om de publieke dienstverlening duurzaam te verbeteren, zijn fundamentele veranderingen nodig. Dat vraagt om het doorbreken van patronen en cultuur. Dit vergt tijd. Het vraagt ook om een gezamenlijke aanpak van alle partijen - politiek, beleid en uitvoering – zodat we samen kunnen doorbouwen aan een verbeterde publieke dienstverlening binnen het programma Werk aan Uitvoering.

Vanuit de programmadirectie Werk aan Uitvoering is samen met ministeries, publieke dienstverleners en medeoverheden gereflecteerd op wat hiervoor nodig is. Deze bevindingen en een vernieuwde gezamenlijke aanpak staan in de ‘Herijking WaU’ die gelijktijdig met de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer is aangeboden.