Samenwerkingsprincipes in de driehoek: gezamenlijk opgavegericht werken

In de driehoek hebben opdrachtgever, opdrachtnemer en de eigenaar ieder een eigen rol en leveren een eigen bijdrage aan de gezamenlijke maatschappelijke opgaven waar zij voor staan. Samenwerking daarbij is cruciaal. Het verbeteren van de samenwerking en sturing in die driehoek staat centraal in spoor 4 van Werk aan Uitvoering. Er zijn daarom vijf samenwerkingsprincipes geformuleerd en uitgewerkt met voorbeelden uit de praktijk. Dit met als doel te zorgen voor een beter samenspel in de driehoek. We lichten hieronder het laatste samenwerkingsprincipe uit de reeks toe; gezamenlijk opgavegericht werken.

Maatschappelijke opgaven centraal zetten

Nederland veiliger maken, het innen van belastingen en het beheren van de wegen. Dit zijn voorbeelden waarbij de opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar elk hun eigen rol en bijdrage hebben in de maatschappelijke opgaven. Gezamenlijk opgavegericht werken betekent dat je de maatschappelijke opgave centraal zet. Wanneer de gesprekken in de driehoek zich richten op de maatschappelijke opgave, dan ligt de focus op het overkoepelende doel en de lange termijn, in plaats van op ontwikkelingen op de korte termijn.
“Opgavegericht werken vraagt dus een andere houding en een ander gesprek," geeft Petra de Roover, beleidsadviseur bij het ministerie van infrastructuur en waterstaat en adviseur bij spoor 4 aan. De aandacht in het gesprek zal verschuiven van de output (wat lever je op volgens de afspraken) naar de outcome (wat wil je samen bereiken). Daarbij moet er ruimte zijn voor context en flexibiliteit. “Opgaven kunnen in de loop van de tijd veranderen of kunnen door externe factoren worden beïnvloed. Het is belangrijk dat de driehoek zich hierop instelt en dat ze flexibel genoeg is om dit op te vangen,” aldus Petra de Roover.

Concretiseren in een meerjarenvisie

Het hebben van een visie die niet over één opdracht, maar over de opgaven in het algemeen gaat is daarbij cruciaal. “Je kan je gezamenlijke opgaven concretiseren in een meerjarenvisie met een meerjarenagenda, ook budgettair. Het ontwikkelingsproces hiervoor zorgt ervoor dat je nadenkt over de grote lijnen. Dat kan bijvoorbeeld door eens in de zo veel tijd bijeen te komen voor een strategische sessie´” zo geeft Petra de Roover aan. De meerjarenvisie onderdeel maken van de reguliere overleggen van de driehoek kan helpen om hier voldoende aandacht voor te genereren. ”Door jaarlijks een strategische sessie te organiseren, blijft het doel op de lange termijn in beeld,” aldus Petra de Roover.