Aandacht besteden aan vakmanschap

Overheidsmedewerkers spelen een belangrijke rol in de publieke dienstverlening. Zij moeten goed kunnen omgaan met de publieke taak en verantwoordelijkheid van de overheid. Juist daarom is het van belang dat zij over voldoende kennis en kunde beschikken. En dat ze voeling houden met de samenleving om daar actief behoeften en ideeën op te halen.

Mede dankzij de inzet van de programma-directie WaU en het programma Grenzeloos Samenwerken is er aandacht voor kennis over uitvoering en praktijkgericht werken. Tegelijkertijd vraagt verbetering van de publieke dienstverlening blijvende inzet en soms extra aandacht voor ambtelijk vakmanschap.

In co-creatie aan de slag met:

  • Het integreren in de verschillende opleidingen binnen de (rijks-)overheid van kennis over uitvoering en beleid, over het gebruik van ruimte in wet- en regelgeving voor maatwerk, de democratische rechtstaat en burgerparticipatie.
  • Het toerusten van overheidsmedewerkers om de ruimte in wet- en regelgeving te gebruiken om maatwerk toe te passen.
  • Het zorgen voor een actueel opleidingsaanbod, waardoor medewerkers meegenomen worden in nieuwe ontwikkelingen, zoals de implementatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
  • Het stimuleren van structurele uitwisseling tussen beleid en uitvoering.