Versnellen van de digitale agenda

Om de publieke dienstverlening te verbeteren is het essentieel eerst de ICT-systemen van publieke dienstverleners en medeoverheden op orde te brengen. Mensen en bedrijven vormen hiervoor het uitgangspunt, want zij moeten gemak ervaren in het contact met gemeenten en uitvoeringsorganisaties (voorspelbaarheid) en minder vaak tegen fouten aanlopen.

In co-creatie aan de slag:

  • Het ministerie van BZK stelt, in afstemming met andere organisaties, vast wat overheidsbreed de prioriteiten zijn. Dit ministerie maakt ook de afspraken over de inrichting van de digitale overheid (de implementatie van voorzieningen en bijbehorende standaarden).

  • Het ministerie van BZK werkt aan een generieke digitale infrastructuur (GDI) en ontwikkelt het stelsel van basisregistraties door naar een federatief datastelsel (het programma Common Ground is hiervoor een belangrijke voedingsbron). Dit zorgt ervoor dat publieke dienstverleners en medeoverheden op dezelfde manier werken. En dat mensen en ondernemers inzicht hebben in welke gegevens van hen worden gebruikt en voor welk doeleinde.
  • De uitvoerende diensten werken aan het oplossen van vraagstukken rondom verouderde ICT-systemen en applicaties.