Werken aan toekomstbestendige, overheidsbrede publieke dienstverlening

De publieke dienstverlening is het eerste contact van mensen met de overheid. Veel mensen weten hierin hun weg te vinden, maar een groeiende groep mensen heeft daar moeite mee. Uit de voortgangsrapportage van de programmadirectie WaU blijkt een grote ambitie van publieke dienstverleners en overheid om de dienstverlening te verbeteren. Daarvoor zijn veel goede ideeën, maar het is belangrijk dat die op elkaar aansluiten om de toegankelijheid van de overheid voor iedereen te verbeteren.

In co-creatie aan de slag:

Het ministerie van BZK/Directie Digitale Overheid werkt met het interbestuurlijk programma Dienstverlening aan een publieke dienstverlening die betrouwbaar is, aansluit bij de behoeften en leefwereld van mensen en recht doet aan de persoonlijke situatie van mensen. Hier wordt verder vorm aan gegeven in verschillende deelprogramma’s, zoals Loketfunctie van de overheid, Aanpak levensgebeurtenissen, Proactieve dienstverlening en Standaarden publieke dienstverlening (zoals maatwerk).