Voeren van een gelijkwaardig gesprek

Waar beleid en uitvoering elkaar ontmoeten, moet een gelijkwaardig gesprek ontstaan. Alleen zo komt op tafel wat er écht speelt in de samenleving en wat er nodig is om de publieke dienstverlening verder te verbeteren. Daarbij moet aandacht zijn voor de uitvoerbaarheid van beleid en het werken vanuit publieke waarden.

Tussen publieke dienstverleners en ministeries vinden dit gesprek deels plaats in de zogeheten (ambtelijke sturings)driehoek van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer. Om alle overheden gelijkwaardig aan maatschappelijke opgaven te laten samenwerken, moet dit gesprek volgens de ACU ook met gemeenten en andere medeoverheden worden gevoerd.

Wat gaan publieke dienstverleners, medeoverheden, ministeries en toezichthouders doen?

  • Alle overheden intensiveren ‘het goede gesprek’ tussen beleid en uitvoering en geven nadrukkelijk aandacht aan knelpunten in de uitvoering, dilemma’s en het sturen op publieke waarden. De ACU verkent samen met medeoverheden ook manieren om de decentrale uitvoering hierbij te betrekken.
  • Binnen de Rijksoverheid dragen de ambtelijke driehoeken zelf zorg voor hun ontwikkeling en professionalisering. Zij gaan zelfstandig aan de slag met ketensturing en meervoudig opdrachtgeverschap. De programmadirectie WaU kan hen hierbij ondersteunen en als kennisbank dienen.
  • De programmadirectie WaU, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Financiën geven verdere invulling aan de sturing op publieke waarden. De programmadirectie WaU deelt voorbeelden hoe deze publieke waarden verankerd kunnen worden in de samenwerking en verantwoording.
  • De programmadirectie WaU geeft samen met wetenschappers inzicht in de ontwikkelniveaus van de ambtelijke driehoek. De ACU voert het gesprek over de ontwikkelniveaus van de ambtelijke driehoek en hoe er op publieke waarden gestuurd wordt om zo van elkaar te leren.
  • De programmadirectie en een ACU-lid zetten samen een netwerk van opdrachtgevers op. Ze doen dit in lijn met het Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD) en eigenaarsadviseurs. In dit netwerk kunnen opdrachtgevers ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld over hun rol als opdrachtgever, meervoudig opdrachtgeverschap en het sturen op publieke waarden.
  • De ACU bespreekt periodiek dilemma’s en knelpunten in het gelijkwaardige gesprek. De programmadirectie WaU deelt goede praktijkvoorbeelden.