Verbeteren van de beleidskwaliteit

Beleid sluit vaak onvoldoende aan op de leefwereld van mensen. Met als gevolg dat het vaak moeilijk te begrijpen en lastig uitvoerbaar is. Daarom is belangrijk om (eerstelijns)professionals, publieke dienstverleners en belanghebbenden bij de beleidsvorming te betrekken. Zeker eerstelijnsprofessionals weten als geen ander hoe beleid in de praktijk uitpakt. Zij kunnen helpen om tot een betere aanpak te komen en een goede afstemming tussen verschillende initiatieven.

Wat gaan publieke dienstverleners, medeoverheden, ministeries en toezichthouders doen?

  • Alle overheden betrekken in een vroeg stadium de samenleving en (eerstelijns)professionals bij de beleidsvorming om de kwaliteit van hun beleid te verbeteren.
  • Alle secretarissen-generaal (sg’s) van de ministeries spannen zich in om de maatschappelijke toegevoegde waarde van beleid te verhogen (het traject ‘versterken beleidskwaliteit’).
  • Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) coördineert de implementatie van het Beleidskompas en versterkt de wetgevingstoets. Het Beleidskompas is sinds 2023 de centrale werkwijze voor het maken van beleid bij de Rijksoverheid; bij elk van de vijf stappen wordt bekeken welke belanghebbenden erbij betrokken moeten worden. Bij de wetgevingstoets wordt bekeken of voorstellen aan de kwaliteitseisen voldoen.
  • De ACU steunt alle initiatieven en blijft het gesprek voeren over de benodigde aansturing en cultuur om zorgvuldige beleidsontwikkeling te bestendigen. Dilemma’s en knelpunten worden openlijk gedeeld.