Driehoek

Een van de thema's van WaU is het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende partijen in de zogenoemde (ambtelijke sturings)driehoek bij brede maatschappelijke opgaven. Hoe werken we met elkaar? Hoe zorgen we voor een goed en gelijkwaardig samenspel tussen partijen en wat doe je als de relatie onder spanning komt te staan?

Nederland veiliger maken, het innen van belastingen en het beheren van de wegen. Dit zijn voorbeelden waarbij de opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar elk hun eigen rol en bijdrage hebben in de maatschappelijke opgaven.

Op papier lijkt het eenvoudig: een opdrachtgever die beleid maakt, een opdrachtnemer die uitvoert en een eigenaar die de continuïteit bewaakt, maar in de praktijk zien we dat elke samenwerkingsdriehoek anders is.

Heldere afspraken, vertrouwen, gelijkwaardigheid, rolvastheid en gezamenlijk opgavegericht werken zijn belangrijke ingrediënten voor een effectieve samenwerking in de driehoek.

Wat gaan we doen?

  • We zorgen voor werkbare en doorleefde samenwerkingsafspraken in navolging van de codes voor de semi-publieke sectoren. We nemen daarin ook de sturing op van ketens op rijks- en domeinniveau, meervoudig opdrachtgeverschap en datagovernance.
  • We formuleren uitgangspunten voor bestuurlijke driehoeken om de effectiviteit van en wisselwerking met ketens te versterken. We gaan daarbij specifiek in op de verschillende rollen in de driehoek.
  • We professionaliseren de invulling van de rollen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer via kennisuitwisseling.
  • We formuleren uitgangspunten voor loopbaanbeleid op het gebied van uitwisseling tussen beleid en uitvoering. Daarnaast ontwikkelen we een opleiding over samenwerking in de driehoek voor bestuurders bij de ABD.
  • We formuleren uitgangspunten en samenwerkingsafspraken met betrekking tot meervoudig opdrachtgeverschap.
  • We vervangen het principaal-agentmodel door het stewardshipsmodel voor de inrichting van de sturingsrelatie tussen eigenaar, opdrachtgever(s) en uitvoeringsorganisatie en voor de samenwerking in de keten. We gaan daarbij specifiek in op de vertrouwensrelatie, resultaatafspraken en voeren een open gesprek over de verschillende belangen.
  • We onderzoeken de toepassing van bestuurlijke werkagenda’s, die alle cruciale thema’s omvatten die nodig zijn voor de continuïteit van dienstverlening en innovatie met een meerjarig (budgettair) perspectief.

Contact

Vragen over dit onderwerp? Stuur een e-mail naar wau@minszw.nl.